Skip to content
ABC English Summer Program/Английска Лятна Програма

Dear Parents and Children,

We, the ABC team, are proud of each of our young students, who delight us every day with their curiosity and abilities. Their brilliant achievements are a proof for the tireless work of our pedagogical teams, which never stop improving and adapting, bravely meeting challenges, and preparing our children for the future. We are proud of the results of our graduates, of the culture of behavior they demonstrate and carry with them all over the world, of their willingness to meet the challenges of life.

We would like to share this experience with more families. That is why our team has created a new additional program to our activity for summer vacations for all young children and students – ABC English Summer Program. With this program we give you the opportunity to be part of a different way of teaching, to immerse yourself in the English-speaking environment and to feel how a foreign language can become a free means of communication with friends from all around the world.

The program is designed for both children aged 2-5 and older students aged 6-9. Using our years of experience in teaching in a multicultural environment, we have selected activities and games that will enable your children to spend a wonderful summer, while acquiring new knowledge and skills.

What our program includes:

 • Full day/Half day classes from Monday to Friday from 9:00 to 17:00/from 9:00 to 1 pm
 • Communication entirely in English
 • Activities and games developed according to the British educational standards and led by our experienced educators
 • Distribution of groups according to age and level of English language proficiency;
 • Individual approach and work with small groups of children (max. number of children per group – 10);
 • Outdoor games in the nature – once a week

What skills will your children acquire:

 • They will develop their language skills and enrich their active vocabulary (Speaking time)
 • They will gain confidence in communicating in a foreign language while having fun (Play time)
 • They will expand their knowledge of the world (The world around us)
 • They will have the opportunity to express their thoughts and feelings daily, to defend their ideas and interests and to learn to work in a team through many group projects (Collaboration time)
 • They will rediscover their talents and individual interests (Art and Craft time)
 • They will revive their curiosity, desire to learn and love for books (Story time)

Duration of the summer program – June 15-September 11, 2020, with the opportunity to visit on a weekly basis on your chosen dates.

Program – Monday to Friday from 9:00 to 5:00 pm/from 9:00 to 1 pm

Price – 159 Euro per week/85 Euro per week

Enrollment – Contact us by phone +359 889 80 96 55 or write to us – v.todorova@abckinder.org

Скъпи Родители и Деца,

Ние, екипът на АВС, сме горди с всеки един от нашите малки ученици, които ежедневно ни радват с любознателността и способностите си. Техните блестящи постижения са свидетелство за неуморната работа на педагогическите ни екипи, които не спират да се усъвършенстват и адаптират, да посрещат смело предизвикателствата и да подготвят децата ни за бъдещето. Горди сме с резултатите на нашите възпитаници, с културата на поведението, която демонстрират и носят със себе си навсякъде по света, с готовността им да посрещат предизвикателствата на живота.

Бихме искали да споделим този опит с повече семейства. Ето защо нашия екип създаде нова допълнителна програма към нашата дейност за летните ваканции за всички малки деца и ученици – ABC English Summer Program. С тази програма Ви даваме възможност да бъдете част от един различен начин на преподаване, да се потопите в англоезичната среда и да усетите как един чужд език може да се превърне в свободно средство за комуникация с приятели от цял свят.

Програмата е разработена както за деца на възраст 2-5, така и за по-големи ученици на възраст 6-9. Използвайки дългогодишния опит на нашия педагогически екип на преподаване в мултикултурна среда, подбрахме дейности и игри, които ще дадат възможност на вашите деца да прекарат едно прекрасно лято, като в същото време придобиват нови знания и умения.

Какво включва нашата програма:

 • Целодневни/полудневни занимания от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа/ от 9:00 до 13:00 часа
 • Комуникация изцяло на английски език
 • Дейности и игри разработени спрямо Британските образователни стандарти и водени от нашите опитни педагози
 • Разпределение на групите спрямо възраст и ниво на владеене на английски език;
 • Индивидуален подход и работа с малки групи деца (максимален брой деца в група – 10);
 • Игри сред природата – веднъж седмично

Какви умения ще придобият вашите деца:

 • Ще развият своите езикови умения и ще обогатят активния си речник (Speaking time)
 • Ще придобият увереност при общуване на чужд език докато се забавляват (Play time)
 • Ще разширят знанията си за света (The world around us)
 • Ще имат възможност ежедневно да изразяват своите мисли и чувства, да защитават своите идеи и интереси и да се научат да работят в екип чрез множество групови проекти (Collaboration time)
 • Ще преоткрият своите таланти и индивидуални интереси (Art and Craft time)
 • Ще събудят любопитството, желанието си за учене и любовта към книгите (Story time)

Продължителност на лятната програмата – 15 юни-11 септември 2020, с възможност за посещение на седмична база на избраните от вас дати.

Програма – от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа/ от 9:00 до 13:00 часа

Цена – 159 Евро на седмица/85 Евро на седмица

Записване – Свържете се с нас на телефон +359 889 80 96 55 или ни пишете  – v.todorova@abckinder.org