Skip to content
ABC Personal Data Protection Policy

We would like to inform you of the rules for the use of your personal data that you provide to us through the ABC website.

Personal Data

When filling in the ABC Forms you could provide to us your names, phone and e-mails which we will use to send you information about our activities, promotions and other events of ABC KinderCare Centre. Filling in your personal data is not necessary in case you do not wish to receive information from us. It is necessary to provide your consent to the processing of your personal data when filling in the form and to get aquainted with this Personal Data Protection Policy.

How we collect and use Personal Data

After you fill in your data, we will send you additional information as a presentation to the e-mail address you have provided. We could contact you over the phone to discuss whether and how we could be of use to you. In addition, we could send to you other materials.

Security

The personal data you provide will be used only to communicate to you and to provide you with information about our activities.

Your rights regarding Personal Data

In this context we would like to inform you of the rights you have in connection with the processing of your personal data. You have the right to access the provided personal data, the right to require correction of the data or erasure, the right to require restriction of the processing, the right to object against the processing or to require the transfer of your data (within the limits set in Regulation EC No2016/679 and in the Personal Data Protection Act). You have the right to withdraw your consent to processing of the data, and in this case the withdrawal does not affect the validity of the processing up to the moment of withdrawal.

Contact Information

You could exercise your right to withdraw your consent at any time by contacting us to the contacts listed below. If you feel that you rights in connection with the processing of your personal data have been infringed you have the right to file a complaint with the Commission for Personal Data Protection, Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov blvrd., kzld@cpdp.bg; 02/91-53-555. You can contact us with any questions about the protection of your personal data at the contacts listed below:

ABC KinderCare Centre Ltd., PIC 175370395

Address: Sofia 1164, Lozenets region, 27 Hristo Smirnenski str.

Phone: +359 889 80 96 55;

E-mail: office@abckinder.org

ABC Политика за защита на личните данни

Бихме искали да Ви запознаем с правилата за използване на личните Ви данни, които предоставяте през сайта на АВС Детски Център

Лични данни

При попълване на регистрационните форми вие можете да ни предоставите Вашите имена, телефон и електронна поща, които ще използваме, за да Ви изпращаме информация относно нашата дейности, промоционални и други събития на АВС Детски Център. Попълването на личните данни не е необходимо, в случай че не желаете да получавате информация от нас. С попълването на данните си е необходимо да дадете съгласие за обработването им и да се запознаете с тази Политика за защита на личните данни.

Как получваме и използваме личните данни

След като попълните Вашите данни, ще Ви изпратим допълнителна информация под формата на презентация на посочения от Вас мейл. Може да се свържем с Вас и по телефон, за да обсъдим дали и по какъв можем да Ви бъдем полезна. Допълнително, може да Ви изпращаме и други материали.

Сигурност

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено за комуникация с Вас и предоставянето на информация относно дейността ни.

Вашите права относно предоставянето на лични данни

Бихме желали да Ви информираме за правата, които имате относно обработването на личните ви данни. Имате право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в Регламент ЕС №2016/679 и Закона за защита на личните данни). Имате право да оттеглите своето съгласие за обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието.

Контактна информация

Може да реализирате правото си на оттегляне на съгласието си по всяко време като се свържете с нас на посочените по-долу контакти. Имате право, ако счетете, че правата Ви във връзка с обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg; 02/91-53-555. Може да се свърже с нас във връзка с всякакви въпроси относно защитата на личните данни на посочените по-долу.

АВС Детски Център ООД, ЕИК 175370395

Адрес: София 1164; Район Лозенец; ул. „Христо Смирненски“№27

Тел: +359 889 80 96 55;

Електронна поща: office@abckinder.org